Artikel 1.    Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst uit de webshop van ShopJoof (hierna te noemen JOOF), en een Wederpartij waarop JOOF deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.1 Aanvullende Voorwaarden kunnen van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten, mits nadrukkelijk aangegeven.
1.2 Indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven dan van kracht blijven.
1.3 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
1.4 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
1.5 Algemene voorwaarden van een Wederpartij zijn alleen van toepassing op een overeenkomst tussen JOOF en Wederpartij wanneer JOOF hier schriftelijk mee instemd.
1.6 Onder Wederpartij wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop van JOOF en elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met JOOF een overeenkomst aangaat.
1.7 Door het gebruik van JOOF en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Wederpartij deze algemene voorwaarden. 

Artikel 2.     Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten 

2.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de
Wederpartij is overhandigd per e-mail naar het door Wederpartij opgegeven e-mail adres.
2.2 Wederpartij en JOOF komen overeen dat door gebruik te maken van
elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de
voorwaarden in artikel 2.1 is voldaan. 
2.3 Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen
de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer-
en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde
arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 3.     Prijzen 

3.1 Alle prijzen in de webshop van JOOF zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief omzetbelasting.

Artikel 4.     Betaling 

4.1 Betaling van bestellingen in de webshop van JOOF gaan op een veilige en snelle manier via bekende en kwalitatieve Online Payment Providers. Je kunt betalen op de volgende manieren:


betaalmethoden joof 

Het is  mogelijk om achteraf te betalen op factuur. Je kiest daarvoor bij het afrekenen de optie AfterPay.

AfterPay voert voor www.shopjoof.com het volledige achteraf betaalproces uit. Dit betekent dat je een digitale acceptgiro van AfterPay via e-mail ontvangt om het gekochte product(en) te betalen. Je kunt bij www.shopjoof.com betalen met een digitale acceptgiro tot een bedrag van
100 als je voor de eerste keer betaalt via AfterPay. Ben je al bekend bij AfterPay kun je betalen tot een bedrag van €200.

Ter goedkeuring van je verzoek om te betalen met acceptgiro voert AfterPay een gegevenscontrole uit. AfterPay hanteert een strikt privacy beleid zoals omschreven in haar privacy statement. Mocht onverhoopt je verzoek tot betaling met acceptgiro niet geautoriseerd worden, dan kun je natuurlijk het aan te kopen product betalen met een andere betaalmethode.

Je kunt bij vragen altijd contact met AfterPay opnemen. Voor meer informatie verwijzen wij je naar het consumentendeel van de AfterPay website.

Artikel 5.     Levering en leveringstijd 

5.1 JOOF streeft ernaar bestellingen van tassen die op voorraad zijn 24 uur na ontvangst van betaling te verzenden.
5.2 Indien een product niet op voorraad is staat dit bij het betreffende product op de website vermeld en zal dit worden aangegeven aan de Wederpartij per e-mail. Joof streeft er naar artikelen die niet op voorraad zijn binnen 14 werkdagen te leveren.
5.3 Wanneer door omstandigheden een bestelling niet binnen de hierboven (artikel 5.1.) vermelde termijn wordt geleverd is JOOF niet verplicht tot enige vorm van schadevergoeding aan de Wederpartij.

Artikel 6.     Retourneren en Service 

Herroepingrecht
6.1. Bij aankoop van artikelen in de webshop van JOOF mag de koopovereenkomst binnen een bedenktermijn van veertien dagen, zonder opgaaf van reden, ontbonden worden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. 

6.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Zie deze pagina voor de instructies.

6.3 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

6.4 Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

6.5 Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd producten die:
- tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper;
- duidelijk persoonlijk van aard zijn;
- door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

- meer dan 10% afgeprijsd zijn
- snel kunnen bederven of verouderen;
- van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur indien koper hun verzegeling heeft verbroken; 
- van kranten en tijdschriften.

6.6 Indien gebruik wordt gemaakt van het herroepingrecht zoals hierboven beschreven in artikel 6.1, draagt JOOF zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen.

6.7  Artikelen die teruggestuurd worden om te ruilen of te retourneren moeten nog voorzien zijn van alle labels. JOOF neemt geen artikelen terug die:
- gedragen en/of gewassen zijn
- hersteld en/of bewerkt zijn
-beschadigd zijn

6.8 Retouren kunnen verzonden worden naar volgend adres: JOOF tassen– Busch en Dam 8A – 1911 MS Uitgeest. Kosten voor het terugzenden van artikelen komen voor rekening van de klant. Consument kan gebruiken maken van het retourformulier van Joof.

6.9 Wanneer een terugzending aan bovenstaande voorwaarden uit artikel 6 voldoet zal JOOF binnen 14 dagen een terugbetaling verzorgen.

6.10 Wanneer een terugzending niet bovenstaande voorwaarden uit artikel 6 voldoet is JOOF niet verplicht de artikelen van de terugzending aan de Wederpartij te crediteren.

6.11 Wanneer een Wederpartij artikelen retourneert voor een vervangend artikel zal de Wederpartij dit melden via email bij [email protected]

6.12 Wanneer Wederpartij artikelen wilt omruilen zal JOOF dit verzoek behandelen zodra JOOF de betreffende artikelen retour heeft ontvangen van de Wederpartij. De kosten voor de verzending van het alternatieve artikel zijn voor rekening van de klant.

6.13 Wanneer er bij aankoop van meerdere artikelen een korting is gegeven. Bijvoorbeeld bij 2 tassen 10% en bij 3 tassen 15% korting dan artikelen uit die bestelling niet geruild worden. Retourneren mag wel.

6.14 Wanneer een korting van toepassing was bij de aankoop en een van de artikelen wordt geretourneerd wordt de korting verrekend bij de terugbetaling. 

Artikel 7.     Garantie en aansprakelijkheid

7.1 JOOF garandeert dat de te leveren zaken uit de webshop van JOOF voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. 
7.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
7.3 In geval van schade aan de door JOOF geleverde artikelen is Wederpartij verplicht het betreffende product aan JOOF te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen.
7.4 Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht JOOF zich tot het repareren van het product tot het voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld of tot het leveren van een gelijkwaardig product.
7.5 Indien JOOF gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
7.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie wanneer:
-slijtage als normaal kan worden beschouwd 
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van JOOF zijn verricht
- indien de originele factuur niet kan worden overlegd, deze is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
7.7 De Wederpartij is gehouden JOOF te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen JOOF mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van Wederpartij dienen te komen. 

Garantie & geschillen

Ben je niet tevreden over je aankoop dan kun je dit kenbaar maken door te mailen naar [email protected]. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur.

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan kun je je klacht deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 8.     Overmacht

8.1 JOOF is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 
8.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop JOOF geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor JOOF  niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. JOOF heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat JOOF zijn verbintenis had moeten nakomen. 
8.3 JOOF kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
8.4 Indien JOOF ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is JOOF gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.